Nieuws

Nieuws

Muziek Onderwijs

Zoals u misschien niet ontgaan is, is er de laatste tijd veel te doen geweest om het muziekonderwijs te herintroduceren op basisscholen.
Verschillende wetenschappers en televisie programma’s zien het belang van muziek op school.

Veel onderzoeken wijzen uit dat er een groot draagvlak in de samenleving is voor meer en beter muziekonderwijs.

Muziekeducatie stond redelijk hoog op de politieke agenda.
Landelijk wordt er extra geld vrijgemaakt door publieke én private partijen.
In 2014 is er door de overheid een campagne van start gegaan om muziek op school te stimuleren.

Het Nederlandse bedrijfsleven is tevens bereid om te investeren in goed muziekonderwijs.

Waarom is muziekeducatie zo belangrijk?

In onze cultuur neemt het passief ondergaan van muziek steeds meer toe, terwijl het actief muziek zowel in de muziekscholen als op de gewone scholen afneemt.

Muziek maken is een uitdagende taak voor de hersenen, hieronder een aantal voordelen op rij:

· Kinderen op muziekles kunnen jaren later nog profiteren van een scherper brein, zelfs als ze dan niet meer muziek maken. Het houdt de hersenen namelijk levenslang scherp fitter en beter in staat zich aan te passen aan het ouder worden.

· Muziek leerlingen scoren beter op verschillende cognitieve testen, dan leerlingen die nooit hadden geleerd een instrument te bespelen of noten te lezen.

· Muziek bevorder het ruimtelijk inzicht en het voorstellingsvermogen, ook bevorderd het de hersenfunctie van hogere activiteiten als wiskunde en schaken.

· In klassen waar regelmatig muziekonderwijs wordt gegeven, zijn er minder leerlingen die uit de boot vallen. Kinderen zijn over het algemeen evenwichtiger, toleranter en voorzichtiger in de omgang met anderen. Het aantal kinderen dat wordt gepest, is in de klassen met muziekles bijna twee maal zo laag als in de klassen zonder extra aandacht voor muziek.

· Samen muziek maken is een geschikt middel is om conflicten van de puberteit, gevoelens van agressiviteit en trots te verzachten en onzekerheid te ondersteunen.

Muziek maken kan sterk wisselende stemmingen opvangen.

Kortom: muziek is belangrijker dan je denkt, het doet wat met je.
Muziek maakt slim.
Leerlingen groeien hierdoor op tot niet alleen meer intelligente, maar ook socialere mensen. Uiteindelijk zal dus muziekonderwijs een positief effect hebben op de algehele samenleving en onze toekomst.

Drum Cafe bied laagdrempelige interactieve muzieksessies aan voor jong en oud. We willen laten beleven dat muziek maken voor iedereen een positieve bijdrage kan leveren, dus voor kleine en grote kinderen;-)


Natuurlijk kunnen we in onze sessies verschillende thema’s opnemen.
Enige voorbeelden zijn:

– Blij zijn met wat je hebt
– Beter leren samenwerken
– Durf uit je “comfort zone” te stappen
– Afrika “het continent”
– Wereldse instrumenten
– Respect voor elkaar
– Stop met pesten
– Respect voor de natuur
– Water in de wereld
– Energie opbouwen
– Leiderschap

etcetera

Beat the Brexit

The outcome of the referendum in England was a clear signal.
One final call we would say at Drum Cafe. And what a call it was.

With a big bang, the British left themselves and many in Europe dazed behind.
So, Brexit it is. What now? What else could have be done?

As we wade through the media an important lesson in leadership shows up:

Communication is core business
I do not know about your ready-to-use knowledge regarding benefits of a united Europe, but many British man on the street had difficulties to mention something that was worthwhile to stay for them in the European Union.

Proponents shielded with generalities as protection against war, open borders, easy work permits, a single currency and free movement of goods. Generally subjects particularly known well to governments and large companies but barely hit “George and Mildred” in everydays life.

The opponents had it easier; they played conveniently onto sentiments as the so called stealing of jobs and homes by migrants and refugees. Such kind of populism we sadly all know too well for centuries and unfortunately always used in times of economic crisis.

No stress
Outofcomfortzone

Fear, selfishness and especially ignorance are important drivers of human behavior. And this behavior was the main reason that a relatively small majority could force a very important decision. Whether that is good or bad, I leave to you. The point here is that a leader has to bend  ignorance to knowledge.

Because it is very striking that the importance of good communication is still underestimated again and again. Once told a comrade to me: ‘You have said it, but I did not hear it’. That could have been up to me but also people hear want they want to hear, because the message in this case was not so pleasant.

So as the receiving party you must be of good will. For if you do not like the message or do not take the messenger seriously, you can easily outhaul the other. Overwhelm him with lots of noise and nonsense, just like what happened before the Brexit polls.

It’s like playing drums. It’s not every man for himself tapping autistic on the drum. You do not play in a bubble but you have to watch and listening, really hear and understand each other.

United we play, divided we pray
For years Brussels (headquarter European Union) pushed aside reasonable objections as insignificant British sentiments. And British leaders probably lost their appetite to explain the benefits of a United Europe to all those ‘fools’ who did not comprehend the big picture.

But explaining complicated matters to ordinary people like you and me is exactly one of the main tasks of a leader. That job is never done, no final call or break for that matter.

At Drum Cafe Benelux we take time to feel the rhythm, so that you’re not ‘off beat’ .
Our facilitators and musicians have the skills to let any group of people play together in harmony.
This sounds beautiful and is definitely a lot more fun.

So play with us … One beat at a time.
Patrick Tromp

Beat the Brexit

De uitslag van het referendum in Engeland was een duidelijk signaal. Een eindsignaal, zouden wij bij Drum Cafe zeggen. En wat voor één.

Met een grote knal lieten de Engelsen zichzelf en velen in Europa verdwaasd achter. Brexit dus. En wat nu? Wat kon anders?

Als we de media doorspitten valt een belangrijke les in leiderschap op:

Communicatie is onze core business

Ik weet niet hoe het zit met uw parate kennis over de voordelen van een verenigd Europa, maar voor veel Britten gold dat ze maar met moeite iets konden opnoemen wat de moeite waard maakte dat ze bij de Unie bleven.

De voorstanders schermden met algemeenheden als bescherming tegen oorlogen, open grenzen, makkelijke werkvergunningen, een gezamenlijke munt  en vrij vervoer van goederen. Over het algemeen onderwerpen waar met name overheden en bedrijven mee te maken hebben en de ´gewone man´ nauwelijks raken in het dagelijks leven.

De tegenstanders hadden een makkelijker taak; zij speelden handig in op sentimenten als het inpikken van werk en woning door migranten en vluchtelingen. Zulk soort populisme kennen we wereldwijd al eeuwen langer en wordt helaas altijd gebruikt in tijden van economische crisis.

Angst, zelfzucht en vooral onwetendheid zijn belangrijke drijfveren van gedrag van mensen. En dit gedrag zorgde er nu voor dat een betrekkelijk kleine meerderheid een heel grote beslissing kon forceren. Of dat ten goede of ten kwade is, laat ik aan u. Waar het hier om gaat is dat je als leider onwetendheid naar kennis moet ombuigen.

Want het is heel opvallend dat het belang van goede communicatie  toch telkens is onderschat. Ooit zei een kameraad tegen mij over een heel ander onderwerp: ´je hebt het wel gezegd, maar ik heb het niet gehoord´. Dat kan aan mij hebben gelegen maar er hoort ook iets bij van willen horen. Want de boodschap was mogelijk niet zo prettig.

Dus als ontvangende partij moet je natuurlijk wel van goede wil zijn. Want als de boodschap je niet zint en jij een ander niet serieus neemt kun je er natuurlijk lekker overheen walsen; raggen met veel herrie en tromgeroffel, precies wat er vóór de Brexit-polls ook is gebeurd.

Het is net als met drummen. Niet ieder voor zich maar een beetje autistisch tikken op het drumvel maar kijken en luisteren; echt horen wat een ander bedoeld.


 United we play, devided we fall

Brussel heeft de Britse sentimenten jarenlang als onbeduidend weggeschoven. En de Britse leiders hadden op hun beurt waarschijnlijk niet zoveel zin meer om het voordeel van een United Europa aan al die ´dommerds´ uit te leggen.

 Maar uitleggen van ingewikkelde zaken aan gewone mensen zoals u en ik, dat is nou net één van de belangrijkste taken van een leider; dat karwei is nooit af. Daarvoor klinkt nooit het eindsignaal.

Dus bij Drum Cafe nemen we ook ruim de tijd om de neuzen dezelfde kant op te zetten. Zodat u niet ´off beat´ klinkt als je ´on beat´ moet zijn. Dat vergt soms geduld maar samen in harmonie klinkt toch leuker en is een stuk gezelliger. Speel maar mee…one beat at a time.

 

Drumming sessions at work could help employees defend themselves from stress

Drumming has been used for centuries to send messages, create bonds and promote unity within groups. It has also been found to reduce stress and to “tune” human biology in positive, life-affirming ways.

Now its therapeutic benefits are being channeled in a new direction – to improve motivation and communication in the workplace, to wow delegates at conferences and company gatherings and as unusual way of encouraging employees to let off steam after a grueling meeting or an intensely busy period at work.

When the participants – staff at a nursing home – took part in six weekly drumming sessions, it improved their mood by almost 50%.

No stress

Dr Bittman, the author of the report, said there was a decrease in feelings of fatigue and depression.

The positive effects of the drumming continued for a year, he added.

He said it resulted in 49 fewer employees resigning from the nursing home, over the 12 months that followed.

Banging on.
He is now calling for drumming sessions to be introduced across all industries.

In the drumming sessions at the nursing home the participants performed a series of exercises, including beating the drum in the rhythm of their own names, copying those of someone else, representing their feelings by drumbeats, playing along to music, and discussing on-going stresses with the group.

Immediately after the sessions were completed, the staff were said to show a 46% improvement in mood.

And six weeks after the sessions ended the same people showed a more than 62% improvement in mood, the report added, suggesting that the emotional boost can continue long after the music has ended.

Drums
A colleague of Dr Bittman at the Mind-Body Wellness Centre, said the drumming “creates a connectiveness and energy within the group”.

We work with a subsequently number of companies that wanted energizing, distressing  and teambuilding sessions for their employees. That has since evolved into an international business that has run more than 50,000 events in 65 countries.

Motivate staff, improve camaraderie and engagement

– Get into a happier rhythm at work –

Group drumming is a great way to motivate staff and improve camaraderie and engagement

Drumming has been used for centuries to send messages, create bonds and promote unity within groups. It has also been found to reduce stress and to “tune” human biology in positive, life-affirming ways.

Now its therapeutic benefits are being channelled in a new direction – to improve motivation and communication in the workplace, to wow delegates at conferences and company gatherings and as unusual way of encouraging employees to let off steam after a gruelling meeting or an intensely busy period at work.

Drum Cafe is one of the oldest providers of corporate drumming workshops. It was formed in South Africa over 20 years ago by Warren Lieberman and Brett Schlesinger as part of an interactive experience at a music venue there. They were subsequently approached by a number of companies that wanted private sessions for their employees. That has since evolved into an international business that has run more than 50,000 events in 65 countries.

“We’ve worked with every kind of company and with numbers from 10 to 6,000,” Schlesinger says. “Drumming can be a terrific ice breaker, a great energiser and an easy way of connecting people. No skills are needed and I think what surprises people is just how quickly a group can get into a rhythm together and make a really big impact.”

Drum Cafe’s client list reads like a roll call of blue chips, and includes Microsoft, Dell, BMW, Shell and Unilever. The company has been to Ireland more than 20 times.

Schlesinger says drumming creates a real buzz among jaded audiences that have heard one too many motivational speakers and eaten one too many canapés at big corporate events over the years.

“It’s really interesting to see people’s reactions when they come into the room and see the drums on their seats,” he says. “Yes, it takes them out of their comfort zone and they are a bit apprehensive at first. But they are also attracted by the novelty and the fun element. And when you get them going, the feeling in the room can be absolutely electric. I can tell you, when that happens, it’s an event or a conference they won’t forget in a hurry.”

“Serious Fun”

While the drumming is fun, Schlesinger says it can have a serious purpose allied to corporate objectives such as improving relationships within teams, closing the gap between management and employees, breaking down barriers and helping employees to embrace change or to understand how a new skill or process is learned.

He also says his company has seen a shift in mindset in the 10 years since the financial crash, with companies now really keen to engage their employees.
Drumming can create a real buzz among jaded audiences

“Companies have become more concerned about making people feel part of the organisation and part of the team and making that meaningful. They want people to feel better about working there,” he says. “They use us to help get that message across, whether that’s in a quick session that lasts 20 minutes or one that goes on for a few hours. The energy levels it generates are high, very similar to something like paintball, in fact.”

Schlesinger points out that, when someone is drumming, they can’t be doing anything else – an unusual experience for many these days with always-on technology.

“The number one enemy of a conference or corporate event is the mobile phone,” he says. “People are constantly looking down, and getting their full attention is really difficult. But you need two hands for drumming so for that period they are in a technology-free zone, which is surprisingly positive.

“One of the comments we hear over and over is how alive and connected they felt [in a human as opposed to a technological way] to themselves and to other people after a drumming experience.”

Energising experience

Tania Lancaster, strategy employee engagement lead at Accenture, says her organization used drumming recently to mark the start of a new financial year and the launch of a new strategy.

“The room would have been made up of about 250 people, from analysts through to senior managing directors,” she says. “The day had been pretty full-on, and I was looking for something to finish it off on a high and get people feeling they were energized to deliver our new strategy and were part of a team/family.

“The three guys who came along [from Drum Cafe] were amazing. We only had a 25-minute slot but they still managed to work their magic. Everyone had a brilliant time and there was great camaraderie after it. People said they felt really energized to undertake the work ahead. It also humanized us, I think.”

“Rhythm connects both sides of the brain and drumming is very participative and satisfying and people work together to create something that is much bigger than the sum of the parts.”

‘Stepping outside your comfort zone’


You’ve probably heard that it’s good to leave your comfort zone, look up your limits, explore new horizons … Your comfort zone is any kind of behavior that steadily keeps you at low levels of anxiety.

Daily activities do not make you restless, so they become part of your comfort zone.
Many people associate ‘stepping outside your comfort zone’ when trying new things.

 

But in fact, everything that is exciting can be considered as being outside that zone.

One of the main obstacles is our fear of what other people think of us.
You do not want people to think you’re weird, rude or unpleasant, right?

But wait a minute – think of the most charismatic inspiring people you have come across in your life. Ten to one that it was not always the most gentle person.

Often they are spontaneous, chatterer and charming.

Maybe they said inappropriate things made huge blunders but you loved them.

 

You may also be less than perfect yourself.
That makes you a lot more interesting.
Laugh with them and laugh especially at yourself.
Do something you would not normally do for fear of being mistaken.
So go and relax, bang on the drum, sing, laugh and feel the sparkling energy that comes loose … .Have FUN!

 

Congres Organiseren, doe als NASA

congres-full-service-9c492cb52c68a3ba5b41c68ac02e4423

Bijna showtime
Ik sta al bij de regietafel. Even later worden de andere drummers ook gewenkt door de regisseur en zij lopen stilletjes naar voren. Sommige gasten (medewerkers bank) kijken even nieuwsgierig naar hun maar wenden dan hun blik weer naar voren naar de presentator en de grote TV-schermen waarop wisselende beelden en slogans voor het nieuwe bedrijf te zien zijn.

Verscholen in het halfdonker wachten we bij de regie ruimte. Tientallen lampjes knipperen, mannen kijken geconcentreerd naar beeldschermen waarop gekleurde balkjes heen en weer flitsen. We zien beelden van de twee camera´s die vóór en naast het podium staan. Voortdurend worden schuifjes heen en weer geschoven terwijl de regisseur zachtjes maar resoluut aanwijzingen geeft. Opperste concentratie hier in deze NASA-achtige ruimte.

fotowerkwijze_congresorganisatie

Better safe than sorry?
Toegegeven, om het organiseren van een congres te vergelijken met een reis naar de maan is een beetje vergezocht. Toch zijn er overeenkomsten in de aanpak van zo´n event en een groot bedrijfsevenement. Organisatoren vinden het soms lastig om een sessie met Drum Cafe in te plannen omdat ze denken dat het niet past en dat zij er dan op worden afgerekend. Maar is het ook nodig om op safe te spelen? De vraag is misschien eerder: hoe zorg je ervoor dat je niet sorry hoeft te zeggen tenzij je bedoeld: sorry, ik had veel eerder met Drum Cafe in zee moeten gaan :-).

Doelgroep
Drum Cafe weet dat als iemand een congres of ander groot evenement organiseert, er aan heel veel zaken gedacht moet worden. Passende locatie, eten en drinken, overnachtingen, heen- en terugreizen,  sprekers: alles moet goed doordacht zijn.

3e638f6845a6b307dccb6845e4267194En ook al heb je gepassioneerde sprekers en interessante workshops, het moment komt dat de aandacht afneemt. Dan moet je als organisator zorgen dat de aanwezigen nieuwe energie krijgen. Dat werkt het beste door mensen in een niet-alledaagse setting door een ´energizer´ uit hun rationele denken te halen.

De eventmanager heeft daarbij de  verantwoordelijkheid om te zorgen dat het entertainment aansluit bij de doelgroep. Entertainment mag niet banaal, seksistisch of ordinair zijn. Iedereen moet het entertainment appreciëren en niemand mag zich aangevallen voelen het moet passen in een zakelijke omgeving

Als Drum Cafe geven we interactieve energizers met drums,  Boomwhackers of body-beats.
Maar we begeleiden ook teambuilding en managementtrainingen waar we mensen uit hun comfort-zone halen en ze juist contact mogen of zelfs moeten maken met hun buren.

Dia 1Doelstelling
Heel belangrijk is dus dat we vóóraf goed doorspreken wat de doelgroep is en de verwachte resultaten. We zijn ons bewust van het effect van het event binnen de strategie, bedrijfscultuur, context en bedrijfsdoelstellingen. We wéten dus gewoon waarom we een bepaalde keuze maken.

Check, check, dubbelcheck
Onlangs was ik op een bijeenkomst met een bont gezelschap om best practices met elkaar te delen. Daar kan ik oprecht van genieten omdat iedereen de kans heeft om nieuwe ideeën op te doen, geïnspireerd te raken en te leren ons werk te verbeteren. Eén discussie is mij in het bijzonder bijgebleven omdat ik me er niets bij voor kon (en kan) stellen. Een eventplanner vertelde dat zij nooit een draaiboek maakt. “Alles zit in mijn hoofd” was haar reactie op mijn vragen. Welke vragen ik ook stelde om voor mezelf helder te krijgen hoe zij dat dan toch doet: als zij ziek worden of de auto niet wil starten? Noem maar op. Nee, het was simpel, ook haar collega wist wel wat in haar hoofd zat want ze werkten al zo lang samen. De meeste aanwezigen reageerden op zijn zachts gezegd verbaasd.

congres-organiseren-grote-zaal-beurs-van-berlage-amsterdamTjonge, waar zou ik zijn zonder mijn draaiboeken? Soms is mijn hoofd een vergiet en hoe meer je wilt of moet onthouden, hoe minder erin blijft zitten. Althans zo lijkt het. Zelfs voor verjaardagsfeestjes – toen ik die nog voor mijn zoons organiseerde – maakte ik een draaiboekje. Noem het beroepsdeformatie, noem het control freak, noem het wat je wilt. Het gaf mij en andere betrokkenen rust en het werd een stuk eenvoudiger om te improviseren als iets anders liep dan voorzien.

Dus doe zoals de NASA bij het plannen van een ruimtereis: bedenk en controleer zoveel als je kunt, hou je aan het draaiboek en vertrouw daarbij op het improvisatietalent van zorgvuldig uitgekozen medewerkers en professionele partners.

Fijne dag verder,
Patrick Tromp
CEO Drum Cafe

Welke invloed heeft muziek op je brein, lichaam en geest

Welke invloed heeft drummen heeft op je gedachte, lichaam, je geest  én je ´omgeving´?

Gedachte
Tien tegen één dat je tijdens het drummen niet bezig bent met je to-do lijstje. Drummen helpt ons om het verstand even op nul te zetten. Sterker nog, onderzoek wijst uit dat een bepaald deel van het cognitieve brein daadwerkelijk uitgeschakeld wordt.

Piekeren
Vooral tijdens improviseren. Niemand verteld je welke beat je moet spelen of hoe je liedje moet klinken; dat verzin je ter plekke. Het blijkt dat het deel dat wordt aangesproken tijdens improvisatie hetzelfde deel is dat actief is wanneer je spreekt over wie je werkelijk bent.

Gedachte

En het deel dat uitschakelt wordt self-sensoring genoemd, oftewel je alledaagse gedoe over jezelf en hoe anderen mogelijk naar je kijken is op slot….kan geen kwaad toch :-).

Lichaam
Nog een weetje… Na een klein uurtje drummen met zijn allen, is de hoeveelheid witte bloedcellen substantieel toegenomen. Witte bloedcellen verdedigen het lichaam tegen ongewenste indringers, net als de drums vroeger de inwoners van een dorp waarschuwden tegen overvallers. Je immuunsysteem is dus sterk verbeterd door het drummen. Niet door te luisteren, maar door te doen.

immuunafweer
Op een gitaar meerdere snaren en fretten,
op een piano nog meer toetsen dat betekent dat je er snel naast kan zitten.
Op de Djembé daarentegen moet je al erg je best doen om, na even oefenen, niet een leuk ritme te produceren. Velen van ons hebben tenslotte al leren drummen op de potten en pannen van je moeder. Je grote voorbeeld was misschien wel die te gekke drummer van de Muppets: Animal.
Ken je hem nog? Kon vreselijk uit zijn dak gaan.
Laat het beest in je maar vrij. Laat je gedachten los, je armen ontspannen en raggen maar.
Door stevig te drummen verbrand je net zoveel calorieën als een uurtje fittnes

Geest
Drummen geeft je letterlijk energie.
Het is pure levensvreugde die omhoog borrelt en een grote grijns op je gezicht tovert.

Vreugde
De Djembé is daarnaast het oudste instrument om contact te leggen met andere werkelijkheden, de Sjamanen zeggen dat het geluid van de drum ze laat reizen tussen de verschillende dimensies en via de vibraties genezing bevorderen.
Wij weten dat iedereen straalt na een partijtje drummen.

Omgeving
En als je al straalt, blij bent en je gelukkig voelt….wie is dan nog boos op zijn buurman of collega? Als je samen drumt ben je letterlijk op hetzelfde niveau. Het maakt niet uit of je arts of loodgieter bent. Als je drumt ben je gelijkwaardig.
In sociale relaties zijn twee zaken heel belangrijk: gevoel van controle en mate van steun.
Je leert luisteren naar elkaar, je beurt afwachten maar ook je kans pakken om te soleren.
Ik heb in verschillende landen drum circles gefaciliteerd en soms begrepen ze mijn uitleg niet maar de handgebaren en ritmes zijn universele talen.
Drummen springt over sociale- en taalbarrières heen; ze zijn niet meer belangrijk om elkaar echt te verstaan. Je spreekt namelijk een gemeenschappelijke taal:
RITME VERBINDT ONS ALLEMAAL

Hands on a globe --- Image by © Royalty-Free/Corbis

Doe even mee, gewoon op je drum slaan en zingen…

Ik sla op m’n drum
Ik hoor de beat van m’n drum
Ik voel de beat van m’n drum
Ik beweeg op de beat van m’n drum
Ik dans op de beat van m’n drum
Ik leef op de beat van m’n drum
Ik eet op de beat van m’n drum
Ik drink op de beat van m’n drum
Ik ben de beat van m’n drum

Meer weten:

www.drumcafe.nl/news/dokters-recept/
www.drumcafe.nl/facts/positieve-vibes/

 

10 Health Reasons to Start Drumming

10 Health Reasons to Start Drumming

Drumming can have positive effects on your health and may help with many conditions from stress, fatigue, and anxiety, to hypertension, asthma, chronic pain, arthritis, mental illness, addiction, and even cancer.

Here’s why drumming is good for you:

1 Makes you happy. Participate in a drum circle or take a cardio drumming class and you will see how happy it makes you. Drumming releases endorphins, enkephalins and Alpha waves in the brain, which are associated with general feelings of well-being and euphoria.

2 Induces deep relaxation. In one study, blood samples from participants who participated in an hour-long drumming session revealed a reversal in stress hormones.

3 Helps control chronic pain. Drumming can certainly serve as a distraction from pain. And, it promotes the production of endorphins and endogenous opiates, which are the body’s own morphine-like painkillers.

4 Boosts your immune system. Studies show that drumming circles boost the immune system. Barry Bittman, MD, neurologist and President of the Yamaha Music & Wellness Institute, has shown that group drumming actually increases natural T-cells, which help the body combat cancer as well as other viruses, including AIDS.

5 Creates a sense of connectedness. Drumming circles and group drumming classes provide an opportunity for “synchronicity” in that you connect with your own spirit at a deeper level while also connecting with other like-minded people.

6 Aligns your body and mind with the natural world. The Greek origin of the word “rhythm” is “to flow.” Drumming allows you to flow with the rhythms of life by simply feeling the beat.

7 Provides a way to access a higher power. Shamans often use drumming as a means to integrate mind, body and spirit. They focus on the whole body and then integrate the healing at both the physical and spiritual level by drumming, which connects spiritual forces.

8 Releases negative feelings. The act of drumming can serve as a form of self-expression. You can literally drum out your feelings. When held, negative emotions can form energy blockages. The physical stimulation of hitting the drums can help remove those blockages. Drumming has even been used therapeutically to help addicts deal with their emotions.

9 Puts you in the present moment. While drumming you are moving your awareness toward the flow of life. When you are flowing with the rhythm of life you cannot be caught up in your past or worrying about your future.

10 Allows for personal transformation. Drumming stimulates creative expression. When you drum in a group, you not only get to self-express, but you get feedback from the other drummers.  It’s the equivalent of talk therapy! Drum circles provide a means of exploring your inner self, and expanding your consciousness while being part of a community.

Have you ever tried drumming?